01 Epiphany! — Mark Veldt

Servants Community Church
Servants Community Church
01 Epiphany! — Mark Veldt
/

Isaiah 60:1-6
Psalm 72:1-7, 10-14
Ephesians 3:1-12
Matthew 2:1-12